• +420 732 653 601

Vliv podlahy na odhad nemovitosti